Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
  Klientów przez Sklep Internetowy DecorDC Home&Living prowadzony pod adresem https://decordc.pl
   przez DecorDC Home&Living Daria Cichowska-Mank. Zawiera również
  informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi
  analitycznych.
  2. Administratorem danych osobowych jest firma DecorDC Home&Living Daria Cichowska-Mank, wpisana  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 04.08.2014
   NIP: 5871577900, REGON: 221102979. Organ prowadzący rejestr- Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
  3. Dane osobowe zbierane przez firmę DecorDC Home&Living Daria Cichowska-Mank za pośrednictwem Sklepu Internetowego decordc.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych), zwane dalej RODO.
  4. Sklep DecorDC Home&Living informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie
  w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową
  zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów
  informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
  5. Sklep internetowy DecorDC Home&Living dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
  poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych
  podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu
  używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
  oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH
OSOBOWYCH

 W Sklepie Internetowym DecorDC Home&Living dane osobowe zbierane są w następujących
przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej
z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię
i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego
(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami
dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane
zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda
Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

4)  w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)
w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia
infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w
związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5) w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku
z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”
i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji
przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie
przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że
korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny
z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji
celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,

b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie
Sklepu Internetowego),
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
  a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym
  roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony
  roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia
  przekazania danych.

§ 5 PROFILOWANIE

 1. Sklep Internetowy DecorDC Home&Living może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym
ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub
prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do
preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą
odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie
odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg
uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna
art. 21 RODO

i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych
osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa] przetwarza
jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

 e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa
prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§8 PLIKI COOKIES

 1) Sklep Internetowy DecorDC Home&Living używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie,
a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika
w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności
do:
a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych
dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą
zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google
Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-
ads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
(czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia
Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu
z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za
pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;

f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.

 6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do
niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym
Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych
prosimy kierować na adres Głównego Urzędu Danych Osobowych pod adresem mailowym: kancelaria@uodo.gov.pl

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

5. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

6. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 30.06.2020.

 

 

 

Otrzymujesz rabat 10%

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o rabatach, ofertach specjalnych i promocjach jako pierwszy!